Uchwała nr 11.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniającej Uchwałę Nr 200.LI.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2018 rok z późn. zm.;

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 12.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 r. w/s zmian w Uchwale Nr 199.LI.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2018 - 2033, z późn. zm.;

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 13.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 r. w/s ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie na 2018 rok;

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 14.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 r. w/s Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2019 - 2033;

Protokół z głosowania uchwały

Uchwała nr Wa.34.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18.01.2019 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wiązowna


Uchwała nr 15.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 r. w/s Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2019 rok;

Protokół z głosowania uchwały

Uchwała nr Wa.35.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18.01.2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Wiązowna na rok 2019


Uchwała nr 16.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 r. w/s ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie na 2019 rok;

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 17.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 r. w/s dopłat do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiązowna;

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 18.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 r. w/s wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego;

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 19.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 r. w/s wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego;

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 20.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 r. w/s przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji;

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 21.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 r. w/s nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Duchnów;

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 22.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 r. w/s nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Duchnów;

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 23.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 r. w/s wyrażenie zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości;

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 24.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 r. w/s Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiązowna na rok 2019;

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 25.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 r. w/s przeprowadzenia wyborów organów jednostek pomocniczych sołectw i osiedli w Gminie Wiązowna;

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 26.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 r. w/s podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023;

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 27.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 r. w/s szczegółowych warunków ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior +” w Woli Karczewskiej oraz trybu ich pobierania;

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 28.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 r. w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych działek inwestycyjnych w gminie Wiązowna;

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 29.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 r. w/s przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Wiązowna

Protokół z głosowania uchwały

Wytworzył:
Renata Falińska
Udostępnił:
Paula Woźnica
(2018-12-21 15:21:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Edyta Brońka
(2019-02-11 13:19:52)