Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Wiązowna
Herb Wiązowna

Sobota 11.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie wraz z porządkiem obrad XII Sesji Rady Gminy Wiązowna zwołanej na 27 sierpnia 2019 r.


projekt uchwały nr 1 Rady Gminy Wiązowna zmieniającej Uchwałę Nr 15.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2019 rok z późn. zm.;


projekt uchwały nr 2 Rady Gminy Wiązowna w sprawie zmian w Uchwale Nr 14.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2019 - 2033, z późn. zm.;


projekt uchwały nr 3 Rady Gminy Wiązowna w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;


projekt uchwały nr 4 Rady Gminy Wiązowna w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej;


projekt uchwały nr 5 Rady Gminy Wiązowna w sprawie określenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Wiązowna;


projekt uchwały nr 6 Rady Gminy Wiązowna w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Wiązowna Kościelna – Żabia”;


projekt uchwały nr 7 Rady Gminy Wiązowna w sprawie zmiany Uchwały Nr 414/XLVI/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Zakręt Północny”;


projekt uchwały nr 8 Rady Gminy Wiązowna w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Zakręt Północny – część A”;


projekt uchwały nr 9 Rady Gminy Wiązowna w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn."Zakręt Południowy";


projekt uchwały nr 10 Rady Gminy Wiązowna w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie gminy Wiązowna, na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza, których celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w tym zanieczyszczeń pyłowych, z pieców oraz kotłowni opalanych paliwem stałym, w celu realizacji założeń wynikających z Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Wiązowna 2018-2024;


projekt uchwały nr 11 Rady Gminy Wiązowna w sprawie zmiany uchwały nr 28.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej emisji dla Gminy Wiązowna 2018 -2024”;


projekt uchwały nr 12 Rady Gminy Wiązowna w sprawie nadania nazw ulic drogom ogólnie dostępnym, położonym w obrębie geodezyjnym Kruszówiec;


projekt uchwały nr 13 Rady Gminy Wiązowna w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębach geodezyjnych Bolesławów i Czarnówka;


projekt uchwały nr 14 Rady Gminy Wiązowna w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wiązowna Gminna;


projekt uchwały nr 15 Rady Gminy Wiązowna w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Pęclin;


projekt uchwały nr 16 Rady Gminy Wiązowna w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Izabela;


projekt uchwały nr 17 Rady Gminy Wiązowna w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Duchnów;


projekt uchwały nr 18 Rady Gminy Wiązowna w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Żanęcin;


projekt uchwały nr 19 Rady Gminy Wiązowna w sprawie zmiany uchwały Nr 301/XXXIX/06 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;


projekt uchwały nr 20 Rady Gminy Wiązowna w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych pomocą społeczną w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;


projekt uchwały nr 21 Rady Gminy Wiązowna w sprawie przystąpienia Gminy Wiązowna do realizacji projektu pn. „Mam pomysł na siebie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie nr 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;


projekt uchwały nr 22 Rady Gminy Wiązowna w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

Wytworzył:
Renata Falińska
Udostępnił:
Paula Woźnica
(2019-08-20 12:55:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Paula Woźnica
(2019-08-20 15:13:18)
 
 
ilość odwiedzin: 9502825

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X