Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Wiązowna
Herb Wiązowna

Niedziela 26.05.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

REJESTR ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY WIĄZOWNA 2019 r.

KADENCJA 2018-2023

 

 

Numer i data zarządzenia

Tytuł zarządzenia w/s

Uwagi

2019 rok

1.24.2019

z 02.01.2019

upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań

 

2.25.2019

z 02.01.2019

zmiany Zarządzenia Nr 587(142)/10 z dnia 3 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Wiązowna

 

3.26.2019

z 02.01.2019

powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i oceny ofert złożonych na wykonywanie zadań publicznych

 

4.27.2019

z 03.01.2019

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok

 

5.28.2019

z 07.01.2019

powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gminnego Przedszkola  „Pod Stumilowym Lasem” w Pęclinie ul. Radosna 74

 

6.29.2019

z 07.01.2019

ustalenia składu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Wiązownie

 

7.30.2019

z 10.01.2019

zmian w Uchwale Nr 15.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2019 rok

 

8.31.2019

z 14.01.2019

Przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Wiązowna ws. przyjęcia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023

 

9.32.2019

z 15.01.2019

zmiany zarządzenia Nr 12.404.2017 z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie powołania Koordynatora i Zespołu Roboczego ds. Strategii Rozwoju Gminy Wiązowna

 

10.33.2019

15.01.2019

powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i oceny ofert złożonych na wykonywanie w 2019 roku przez organizacje pozarządowe zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w gminie Wiązowna

 

 

 

11.34.2019

23.01.2019

powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wiązowna”

 

12.35.2019

24.01.2019

powołania Zespołu Doradczego do spraw mieszkaniowych

 

13.36.2019

24.01.2019

powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

 

14.37.2019

30.01.2019

ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych oraz terminy składania dokumentów

 

15.38.2019

30.01.2019

powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2701W w m. Majdan i Izabela”

 

16.39.2019

30.01.2019

powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2709W, chodnika na drodze powiatowej Nr 2712W oraz przebudowa ul. Tajemniczej w Michałówku”

 

17.40.2019

04.02.2019

zmian w Uchwale Nr 15.II.2018 Rady Gminy Wiązowna

z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie Uchwały

Budżetowej Gminy Wiązowna na 2019 rok, z późn.zm.

 

18.41.2019

08.02.2019

powołania Koordynatora i Zespołu Roboczego ds. funkcjonowania targowiska gminnego

 

19.42.2019

08.02.2019

Powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wiązownie

 

20.43.2019

12.02.2019

zmiany Zarządzenia Nr 587(142)/10 z dnia 3 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Wiązowna

 

21.44.2019

12.02.2019

powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów pochodzących z terenu Gminy Wiązowna”

 

22.45.2019

12.02.2019

powołania Zespołu ds. oceny i aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wiązowna

 

23.46.2019

25.02.2019

ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2019 r. dla pracowników Urzędu Gminy Wiązowna

 

24.47.2019

25.02.2019

powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

 

25.48.2019

26.02.2019

zatwierdzenia zarządzenia Nr 7/2019 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w

Wiązownie w sprawie wprowadzenia zmian w „Regulaminie Organizacyjnym Zakładu Gospodarki

Komunalnej w Wiązownie” oraz w „Schemacie organizacyjnym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie”

 

26.49.2019

26.02.2019

powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zadania pn. „Modernizacja ul. Konwalii w Wiązownie”

 

27.50.2019

28.02.2019

zmian w Uchwale Nr 15.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2019 rok, z późn. zm.

 

28.51.2019

01.03.2019

powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zadania pn. „Przebudowa ul. Tajemniczej w Michałówku- wykonanie nawierzchni utwardzonej i odwodnienia drogi”

 

29.52.2019
01.03.2019

wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 137.689.2018 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 19 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Wiązowna

 

30.53.2019

01.03.2019

powierzenia stanowiska dyrektora  jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna z siedzibą  w Gliniance ul. Napoleońska 53 A

 

31.54.2019
04.03.2019

zmiany Zarządzenia Nr 4.27.2019 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawamina 2019 rok

 

32.55.2019
05.03.2019

powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naborów i wyłonienia kandydatów na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Wiązowna (oferta nr: 1/2019, 2/2019, 3/2019)

 

33.56.2019
06.03.2019

ogłoszenia naboru kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Wiązowna oraz powołania Komisji Wyborczej ds. wyboru Rady Seniorów Gminy Wiązowna

 

34.57.2019
11.03.2019

ustalenia regulaminu dysponowania środkami na doskonalenie zawodowe nauczycieli w Gminie Wiązowna w 2019 roku

 

35.58.2019
12.03.2019

średniego miesięcznego kosztu pobytu w Dziennym Domu "Senior +"w Woli Karczewskiej ul. Doliny Świdra 6

 

36.59.2019 13.03.2019

powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

 

37.60.2019
13.03.2019

powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naborów i wyłonienia kandydatów na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Wiązowna (oferta nr: 4/2019)

 

38.61.2019
15.03.2019

wprowadzenia karty obiegowej dla pracowników Urzędu Gminy Wiązowna oraz zasad jej stosowania

 

39.62.2019
18.03.2019

zmiany Zarządzenia Nr 28.51.2019 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie

powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego zadania pn. „Przebudowa ul. Tajemniczej w Michałówku- wykonanie nawierzchni utwardzonej i odwodnienia drogi”

 

40.63.2019
18.03.2019

przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji „Strategii Rozwoju Gminy Wiązowna na lata 2014- 2021”

 

41.64.2019
22.03.2019

powołania Kapituły Konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu o Nagrodę Wójta Gminy Wiązowna „Złoty Wiąz” za rok 2018 dla najlepszych przedsiębiorców z terenu Gminy Wiązowna

 

42.65.2019
26.03.2019

powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zadania pn. „Modernizacja ul. Wiejskiej w Rzakcie”

+

43.66.2019

27.03.2019

powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zadania pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w m. Wiązowna poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej ZADANIE 2- Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Wiązowna”

 

44.67.2019
28.03.2019

przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wiązowna za 2018 rok

 

45.68.2019
28.03.2019

przedłożenia informacji o stanie mienia Gminy Wiązowna na dzień 31.12.2018 r.

 

46.69.2019
28.03.2019

przedłożenia rocznych sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2018 rok

 

47.70.2019
29.03.2019

zmian w Uchwale Nr 15.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2019 rok, z późn. zm.

 

48.71.2019
01.04.2019

zmiany Zarządzenia Nr 64.76.2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie ustanowienia Nagrody Wójta Gminy Wiązowna „Złoty Wiąz” dla najlepszych przedsiębiorców z terenu gminy Wiązowna

 

49.72.2019
01.04.2019

zasad wypłat ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Wiązowna

 

50.73.2019
05.04.2019

przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie stypendiów i nagród za wybitne osiągnięcia sportowe

 

51.74.2019
11.04.2019

ustalenia wysokości opłat za korzystanie z powierzchni handlowych na obiektach i placach handlowych na terenie Gminy Wiązowna

 

52.75.2019
11.04.2019

zasad rezerwacji stanowisk handlowych na placach targowych na terenie Gminy Wiązowna

 

53.76.2019    23.04.2019               powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naborów i wyłonienia kandydatów na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Wiązowna (oferta nr: 5/2019, 6/2019)  
54.77.2019   23.04.2019 ogłoszenia dodatkowego terminu naboru kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Wiązowna oraz powołania Komisji Wyborczej ds. wyboru Rady Seniorów Gminy Wiązowna  
55.78.2019   24.04.2019 ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola „Pod Stumilowym Lasem” w Pęclinie  
56.79.2019   24.04.2019 wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na terenie Gminy Wiązowna w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.  
57.80.2019   24.04.2019 powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru i wyłonienia kandydata na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Wiązowna (oferta nr: 7/2019)  
58.81.2019   24.04.2019 powołania zespołu do spraw opiniowania wniosków złożonych przez właścicieli gruntów o nieodpłatne przejęcie do zasobu gminnego nieruchomości przeznaczonych pod drogi  
59.82.2019   24.04.2019

powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji

środków trwałych i pozostałych środków trwałych będących w ewidencji Urzędu Gminy Wiązowna i w jednostkach organizacyjnych Gminy Wiązowna

 
60.83.2019   24.04.2019 powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia oceny przydatności środków trwałych i pozostałych środków trwałych będących w użytkowaniu Urzędu Gminy Wiązowna  
61.84.2019   25.04.2019

powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Rzakta”

 
62.85.2019   26.04.2019

uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt obowiązującego w Urzędzie Gminy Wiązowna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Janusz Budny
Udostępnił:
Edyta Brońka
(2019-03-18 09:49:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Izabela Trela
(2019-04-30 14:48:41)
 
 
ilość odwiedzin: 8253239

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X