Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Wiązowna
Herb Wiązowna

Poniedziałek 27.05.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY WIĄZOWNA

KADENCJA 2018 – 2023

ROK 2019

Lp.

Numer uchwały i data

Tytuł uchwały

Uwagi

1.

1.III.2019

z 19.01.2019

gminnego program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”; 

 

2.

2.III.2019

z 19.01.2019

zmiany nazwy jednostki budżetowej oraz nadania jej nowego statutu; 

 

3.

3.IV.2019

z 29.01.2019

zmieniającej Uchwałę Nr 15.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2019 rok z późn. zm.; 

 

4.

4.IV.2019

z 29.01.2019

zmian w Uchwale Nr 14.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2019 - 2033, z późn. zm.; 

 

5.

5.IV.2019

z 29.01.2019

zaciągnięcia pożyczki przez Gminę Wiązowna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiązownie ul. Kwiatowa; 

 

6.

6.IV.2019

z 29.01.2019

zmiany uchwały Nr 255/XXIX/08 Rady Gminy Wiązowna z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Polna Bis” zmienionej uchwałą Nr 161.XLVIII.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 września 2017 r.; 

 

7.

7.IV.2019

z 29.01.2019

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Wiązowna Kościelna – Gródek bis”, przyjętego uchwałą nr 107.XV.2015 z dnia 29 września 2015 r.; 

 

8.

8.IV.2019

z 29.01.2019

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Wiązowna Kościelna – Gródek bis”, przyjętego uchwałą nr 89.XXV.2016 z dnia 31 maja 2016 r.; 

 

9.

9.IV.2019

z 29.01.2019

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Projektowana I”; 

 

10.

10.IV.2019

z 29.01.2019

udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej Nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów w postaci wybudowanego odcinka drogi; 

 

11.

11.IV.2019

z 29.01.2019

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Otwockiego w ramach poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2702W; 

 

12.

12.IV.2019

z 29.01.2019

udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2709W; 

 

13.

13.IV.2019

z 29.01.2019

udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego na budowę chodnika na drodze powiatowej nr 2712W w Woli Karczewskiej; 

 

14.

14.IV.2019

z 29.01.2019

nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Wiązowna Kościelna; 

 

15.

15.IV.2019

z 29.01.2019

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej; 

 

16.

16.IV.2019

z 29.01.2019

ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Wiązowna za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną; 

 

17.

17.IV.2019

z 29.01.2019

określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiązowna, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia; 

 

18.

18.IV.2019

z 29.01.2019

określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Wiązowna, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia; 

 

19.

19.IV.2019

z 29.01.2019

zmian w Uchwale Nr 109.XXVII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Wiązowna oraz nadania jej statutu. 

 

20.

20.V.2019

z 26.02.2019

zmieniająca Uchwałę Nr 15.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2019 rok z późn. zm.;

 

21.

21.V.2019

z 26.02.2019

zmian w Uchwale Nr 14.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2019 - 2033, z późn. zm.;

 

22.

22.V.2019

z 26.02.2019

przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy i harmonogramu pracy Rady Gminy Wiązowna na rok 2019;

 

23.

23.V.2019

z 26.02.2019

przyjęcia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023;

 

       

24.

24.V.2019

z 26.02.2019

planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wiązowna oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2019 r.;

 

25.

25.V.2019

z 26.02.2019

zmiany uchwały nr 10.IV.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej Nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów w postaci wybudowanego odcinka drogi;

 

26.

26.V.2019

z 26.02.2019

zmiany uchwały nr 12.IV.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2709W;

 

27.

27.V.2019

z 26.02.2019

zmiany uchwały nr 13.IV.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego na budowę chodnika na drodze powiatowej nr 2712W w Woli Karczewskiej;

 

28.

28.VI.2019

z 26.03.2019

zmieniająca Uchwałę Nr 15.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2019 rok z późn. zm.;

 

29.

29.VI.2019

z 26.03.2019

zmian w Uchwale Nr 14.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2019 - 2033, z późn. zm.;

 

30.

30.VI.2019

z 26.03.2019

aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiązowna oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

 

31.

31.VI.2019

z 26.03.2019

w sprawie szczegółowych warunków ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz trybu ich pobierania;

 

32.

32.VI.2019

z 26.03.2019

uchwalenia regulaminu Targowiska Gminnego w Wiązownie "Mój Rynek";

 

33.

33.VI.2019

z 26.03.2019

upoważnienia Wójta Gminy Wiązowna do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z powierzchni handlowych na obiektach i placach handlowych na terenie Gminy Wiązowna;

 

34.

34.VI.2019

z 26.03.2019

w sprawie opłaty targowej;

 

35.

35.VI.2019

z 26.03.2019

wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości;

 

36.

36.VI.2019

z 26.03.2019

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Wiązowna Kościelna;

 

37.

37.VI.2019

z 26.03.2019

zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiązowna;

 

38.

38.VI.2019

z 26.03.2019

zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiązowna;

 

39.

39.VI.2019

z 26.03.2019

określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiązowna w 2019 roku;

 

40.

40.VI.2019

z 26.03.2019

określenia sezonu kąpielowego w roku 2019 na terenie gminy Wiązowna;

 

41.

41.VI.2019

z 26.03.2019

zmiany uchwały Nr 142.LXI.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 października 2014 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kąck;

 

42.

42.VI.2019

z 26.03.2019

nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Góraszka;

 

43.

43.VI.2019

z 26.03.2019

nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Wola Ducka;

 

44.

44.VI.2019

z 26.03.2019

nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Boryszew;

 

45.

45.VI.2019

z 26.03.2019

wyrażenia zgody na nabycie lokalu użytkowego;

 

46.

46.VI.2019

z 26.03.2019

zmiany Uchwały Nr 2.III.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 19 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej oraz nadania jej nowego statutu;

 

47.

47.VI.2019

z 26.03.2019

zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wiązowna.

 

48.

48.VI.2019

z 26.03.2019

uchwały Rady Gminy Wiązowna w sprawie przeprowadzenia ponownych wyborów organu jednostki pomocniczej sołectwa Wola Karczewska.

 

49.

49.VII.2019

z 08.04.2019

wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Wiązowna;  
50.

50.VII.2019

z 08.04.2019

zmieniający Uchwałę Nr 15.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2019 rok z późn. zm.;  
51.

51.VII.2019

z 08.04.2019

zmian w Uchwale Nr 14.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2019 - 2033, z późn. zm.  

 

Wytworzył:
Renata Falińska
Udostępnił:
Paula Woźnica
(2019-03-15 13:05:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Paula Woźnica
(2019-04-23 10:39:21)
 
 
ilość odwiedzin: 8254328

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X