Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Wiązowna
Herb Wiązowna

Piątek 20.09.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY WIĄZOWNA

KADENCJA 2018 – 2023

ROK 2019

Lp.

Numer uchwały i data

Tytuł uchwały w sprawie

Uwagi

1.

1.III.2019

z 19.01.2019 r.

gminnego program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”; 

 

2.

2.III.2019

z 19.01.2019 r.

zmiany nazwy jednostki budżetowej oraz nadania jej nowego statutu; 

 

3.

3.IV.2019

z 29.01.2019 r.

zmieniającej Uchwałę Nr 15.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2019 rok z późn. zm.; 

 

4.

4.IV.2019

z 29.01.2019 r.

zmian w Uchwale Nr 14.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2019 - 2033, z późn. zm.; 

 

5.

5.IV.2019

z 29.01.2019 r.

zaciągnięcia pożyczki przez Gminę Wiązowna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiązownie ul. Kwiatowa; 

 

6.

6.IV.2019

z 29.01.2019 r.

zmiany uchwały Nr 255/XXIX/08 Rady Gminy Wiązowna z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Polna Bis” zmienionej uchwałą Nr 161.XLVIII.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 września 2017 r.; 

 

7.

7.IV.2019

z 29.01.2019 r.

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Wiązowna Kościelna – Gródek bis”, przyjętego uchwałą nr 107.XV.2015 z dnia 29 września 2015 r.; 

 

8.

8.IV.2019

z 29.01.2019 r.

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Wiązowna Kościelna – Gródek bis”, przyjętego uchwałą nr 89.XXV.2016 z dnia 31 maja 2016 r.; 

 

9.

9.IV.2019

z 29.01.2019 r.

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Projektowana I”; 

 

10.

10.IV.2019

z 29.01.2019 r.

udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej Nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów w postaci wybudowanego odcinka drogi; 

 

11.

11.IV.2019

z 29.01.2019 r.

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Otwockiego w ramach poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2702W; 

 

12.

12.IV.2019

z 29.01.2019 r.

udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2709W; 

 

13.

13.IV.2019

z 29.01.2019 r.

udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego na budowę chodnika na drodze powiatowej nr 2712W w Woli Karczewskiej; 

 

14.

14.IV.2019

z 29.01.2019 r.

nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Wiązowna Kościelna; 

 

15.

15.IV.2019

z 29.01.2019 r.

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej; 

 

16.

16.IV.2019

z 29.01.2019 r.

ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Wiązowna za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną; 

 

17.

17.IV.2019

z 29.01.2019 r.

określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiązowna, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia; 

 

18.

18.IV.2019

z 29.01.2019 r.

określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Wiązowna, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia; 

 

19.

19.IV.2019

z 29.01.2019 r.

zmian w Uchwale Nr 109.XXVII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Wiązowna oraz nadania jej statutu. 

 

20.

20.V.2019

z 26.02.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 15.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2019 rok z późn. zm.;

 

21.

21.V.2019

z 26.02.2019 r.

zmian w Uchwale Nr 14.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2019 - 2033, z późn. zm.;

 

22.

22.V.2019

z 26.02.2019 r.

przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy i harmonogramu pracy Rady Gminy Wiązowna na rok 2019;

 

23.

23.V.2019

z 26.02.2019 r.

przyjęcia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023;

 

24.

24.V.2019

z 26.02.2019 r.

planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wiązowna oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2019 r.;

 

25.

25.V.2019

z 26.02.2019 r.

zmiany uchwały nr 10.IV.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej Nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów w postaci wybudowanego odcinka drogi;

 

26.

26.V.2019

z 26.02.2019 r.

zmiany uchwały nr 12.IV.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2709W;

 

27.

27.V.2019

z 26.02.2019 r.

zmiany uchwały nr 13.IV.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego na budowę chodnika na drodze powiatowej nr 2712W w Woli Karczewskiej;

 

28.

28.VI.2019

z 26.03.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 15.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2019 rok z późn. zm.;

 

29.

29.VI.2019

z 26.03.2019 r.

zmian w Uchwale Nr 14.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2019 - 2033, z późn. zm.;

 

30.

30.VI.2019

z 26.03.2019 r.

aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiązowna oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

 

31.

31.VI.2019

z 26.03.2019 r.

w sprawie szczegółowych warunków ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz trybu ich pobierania;

 

32.

32.VI.2019

z 26.03.2019 r.

uchwalenia regulaminu Targowiska Gminnego w Wiązownie "Mój Rynek";

 

.33.

33.VI.2019

z 26.03.2019 r.

upoważnienia Wójta Gminy Wiązowna do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z powierzchni handlowych na obiektach i placach handlowych na terenie Gminy Wiązowna;

 

34.

34.VI.2019

z 26.03.2019 r.

w sprawie opłaty targowej;

 

35.

35.VI.2019

z 26.03.2019 r.

wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości;

 

36.

36.VI.2019

z 26.03.2019 r.

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Wiązowna Kościelna;

 

37.

37.VI.2019

z 26.03.2019 r.

zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiązowna;

 

38.

38.VI.2019

z 26.03.2019 r.

zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiązowna;

 

39.

39.VI.2019

z 26.03.2019 r.

określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiązowna w 2019 roku;

 

40.

40.VI.2019

z 26.03.2019 r.

określenia sezonu kąpielowego w roku 2019 na terenie gminy Wiązowna;

 

41.

41.VI.2019

z 26.03.2019 r.

zmiany uchwały Nr 142.LXI.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 października 2014 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kąck;

 

42.

42.VI.2019

z 26.03.2019 r.

nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Góraszka;

 

43.

43.VI.2019

z 26.03.2019 r.

nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Wola Ducka;

 

44.

44.VI.2019

z 26.03.2019 r.

nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Boryszew;

 

45.

45.VI.2019

z 26.03.2019 r.

wyrażenia zgody na nabycie lokalu użytkowego;

 

46.

46.VI.2019

z 26.03.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 2.III.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 19 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej oraz nadania jej nowego statutu;

 

47.

47.VI.2019

z 26.03.2019 r.

zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wiązowna.

 

.48.

48.VI.2019

z 26.03.2019 r.

uchwały Rady Gminy Wiązowna w sprawie przeprowadzenia ponownych wyborów organu jednostki pomocniczej sołectwa Wola Karczewska.

 

49.

49.VII.2019

z 08.04.2019 r.

wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Wiązowna;

 

50.

50.VII.2019

z 08.04.2019 r.

zmieniający Uchwałę Nr 15.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2019 rok z późn. zm.;

 

51.

51.VII.2019

z 08.04.2019 r.

zmian w Uchwale Nr 14.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2019 - 2033, z późn. zm.

 

52.

52.VIII.2019

z 9.05.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 15.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2019 rok z późn. zm.;

 

53.

53.VIII.2019

z 9.05.2019 r.

zmian w Uchwale Nr 14.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2019 - 2033, z późn. zm.;

 

54.

54.VIII.2019

z 9.05.2019 r.

przeprowadzenia ponownych wyborów organu jednostki pomocniczej sołectwa Wola Karczewska;

 

55.

55.VIII.2019

z 9.05.2019 r.

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących
z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze zatrudnionych w jednostkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiązowna;

 

56.

56.VIII.2019

z 9.05.2019 r.

ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiązowna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku;

 

57.

57.VIII.2019

z 9.05.2019 r.

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Glinianka Wrzosowa - Wawrzyniecka”;

 

58.

58.VIII.2019

z 9.05.2019 r.

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. Polna Bis – obszar planistyczny „A”

 

59.

59.VIII.2019

z 9.05.2019 r.

zmiany załącznika nr 2 do uchwały nr 165.XLVII.2017 Rady Gminy Wiązowna  z dnia 26 września 2017 r. w sprawie nadania przestrzeni publicznej w Wiązownie nazwy „Gminny Park Centrum” i wprowadzenia regulaminu korzystania z ww. Parku;

 

60.

60.VIII.2019

z 9.05.2019 r.

zmiany uchwały Nr 31.VI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz trybu ich pobierania;

 

61.

61.VIII.2019

z 9.05.2019 r.

nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Góraszka;

 

62.

62.VIII.2019

z 9.05.2019 r.

nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Duchnów;

 

63.

63.VIII.2019

z 9.05.2019 r.

nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Wola Ducka;

 

64.

64.VIII.2019

z 9.05.2019 r.

wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Glinianka;

 

65.

65.VIII.2019

z 9.05.2019 r.

wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Wiązowna Kościelna

 

66.

66.IX.2019

z 28.05.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 15.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2019 rok z późn. zm.;

 

67.

67.IX.2019

z 28.05.2019 r.

zmian w Uchwale Nr 14.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2019 - 2033, z późn. zm.;

 

68.

68.IX.2019

z 28.05.2019 r.

zmiany jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie na 2019 rok;

 

69.

69.IX.2019

z 28.05.2019 r.

zmiany uchwały Nr 15.XXXV.2017 Rady Gminy Wiązowna
z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Rzakta I”;

 

70.

70.IX.2019

z 28.05.2019 r.

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "Malcanów Akacjowa";

 

71.

71.IX.2019

z 28.05.2019 r.

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "Duchnów Aktywizacja Gospodarcza II";

 

72.

72.IX.2019

z 28.05.2019 r.

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Otwockiemu na realizację zadania dotyczącego finansowania przez Gminę Wiązowna dodatkowego etatu w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Otwocku w 2019 roku;

 

73.

73.IX.2019

z 28.05.2019 r.

zmiany uchwały nr 11.IV.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Otwockiego w ramach poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 2702W;

 

74.

74.IX.2019

z 28.05.2019 r.

nadania imienia Gminnemu Przedszkolu w Zakręcie;

 

75.

75.IX.2019

z 28.05.2019 r.

zmieniająca uchwałę nr 32.VI.2019 Rady Gminy Wiązowna
z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska Gminnego "Mój Rynek"
w Wiązownie;

 

76.

76.IX.2019

z 28.05.2019 r.

zmiany uchwały nr 12.IV.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego na budowę ciągu pieszo-rowerowego

wzdłuż drogi powiatowej nr 2709W

 

77.

77.IX.2019

z 28.05.2019 r.

nagród za wybitne osiągnięcia sportowe.

 

78.

78.X.2019

z 25.06.2019 r.

udzielenia Wójtowi Gminy Wiązowna wotum zaufania;

 

79.

79.X.2019

z 25.06.2019 r.

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wiązowna za 2018 rok;

 

80.

80.X.2019

z 25.06.2019 r.

udzielenia Wójtowi Gminy Wiązowna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok;

 

81.

81.X.2019

z 25.06.2019 r.

zmieniającej Uchwałę Nr 15.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2019 rok z późn. zm.;

 

82.

82.X.2019

z 25.06.2019 r.

zmian w Uchwale Nr 14.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2019 - 2033, z późn. zm.;

 

83.

83.X.2019

z 25.06.2019 r.

zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Gminę Wiązowna w 2019 roku;

 

84.

84.X.2019

z 25.06.2019 r.

zmiany uchwały nr 140.LXII.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki przez Gminę Wiązowna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. Rewitalizacja przestrzeni publicznej w m. Wiązowna poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej – ZADANIE 1 – Termomodernizacja i rozbudowa budynku publicznego przy ul. Lubelskiej 53

 

85.

85.X.2019

z 25.06.2019 r.

wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę gruntu, położonego w obrębie geodezyjnym Wiązowna Gminna;

 

86.

86.X.2019

z 25.06.2019 r.

wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę gruntu, położonego w obrębie geodezyjnym Wiązowna Gminna;

 

87.

87.X.2019

z 25.06.2019 r.

nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Pęclin;

 

88.

88.X.2019

z 25.06.2019 r.

wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Pęclin;

 

89.

89.X.2019

z 25.06.2019 r.

wyrażenia zgody na utworzenie na terenie gminy Wiązowna w roku 2019 miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla tego miejsca;

 

90.

90.X.2019

z 25.06.2019 r.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie dotacji w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) – WiFi4EU pomiędzy Gminą Wiązowna a Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci (INEA), na mocy uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską, reprezentowaną przez Head of Departament C, Andreas Boschen w zakresie podpisania Umowy, dotyczącej realizacji projektu budowy punktów dostępu do internetu WiFi4EU;

 

91.

91.X.2019

z 25.06.2019 r.

określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Wiązowna.

 

 

 

 

Wytworzył:
Renata Falińska
Udostępnił:
Paula Woźnica
(2019-03-15 13:05:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Paula Woźnica
(2019-06-27 10:07:27)
 
 
ilość odwiedzin: 8530153

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X